Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-4a Zespół Spektroskopii Molekularnej i Fotochemii

Osiągnięcia

Identyfikacja kompleksu NH3SO3NH3 z podwójnym oddziaływaniem EDA między atomem siarki i dwoma atomami azotu:  K. Haupa, A. Bil,  Z. Mielke, J. Phys. Chem. A.119 (2015) 10724-10734. Wykazanie silnego wpływu temperatury podczas tworzenia kompleksu kwasu octowego z wodą na jego strukturę – fakt istotny z punktu widzenia chemii atmosfery:  K. Haupa, A. Bil, A. Barnes, Z. Mielke, J. Phys. Chem. A.119 (2015) 2522-2531. Zbadanie mechanizmu procesu dehydratacji kryształu bis-betainy z kwasem p-toluenosulfonowym oraz wpływu procesu dehydratacji na strukturę krystaliczną tego związku: Ł. Wołoszyn, M.M. Ilczyszyn, V. Kinzhybalo, Vibrational Spectroscopy, 76 (2015) 6-21. Detekcja i charakterystyka jedynego znanego jak dotąd kompleksu z wiązaniem wodorowym do atomowej siarki S...HCN: J. Krupa, I. Kosendiak, M. Wierzejewska, Phys. Chem. Chem. Phys. 17 (2015) 22431-22437 Znalezienie dowodu na oddziaływanie gazowego ksenonu z albuminą. Badania metodą spektroskopii fluorescencyjnej: Ł. Wołoszyn, M. Ilczyszyn, M.M. Ilczyszyn, Spectrochim. Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 125 (2014) 449–452 Obserwacja i wyjaśnienie ścieżek termicznego i fotochemicznego rozkładu kwasu (tetrazol-5-ylo)octowego: M. Pagacz-Kostrzewa, J. Krupa, M. Wierzejewska, J. Phys. Chem. A., 118 (2014) 2072-2082 Odkrycie i zbadanie temperaturowo stymulowanej emisji antystokesowskiej w szkłach Nd3+:La2O3-Na2O-ZnO-TeO2: M. Sobczyk, Journal of Quantative Spectroscopy & Radiative Transfer 119 (2013) 128-136 Wyjaśnienie właściwości optycznych kryształów Nd3+:Na3Y(VO4)2: M. Sobczyk, Optical Materials 35 (2013) 852-859 Zbadanie procesu dekompozycji N-hydroksymocznika w matrycach argonowych: Magdalena Sałdyka, RSC Advances 3 (2013) 1922-1932 Znalezienie dowodu na oddziaływania atomu ksenonu jako gościa z układem wiązań wodorowych hydrochinonu jako gospodarza: M. Ilczyszyn, M. Selent, M.M. Ilczyszyn, J. Phys. Chem. A 116 (2012) 3206−3214 Foto-indukowana izomeryzacja a procesy foto-dynamiczne  w dwu prostych zasadach Schiffa izolowanych w matrycach argonowych: J. Grzegorzek, A. Filarowski, Z. Mielke PCCP 13 (2011) 16596-16605    Drganie rozciągające CH N-metyloformamidu czułym wskaźnikiem oddziaływań międzycząsteczkowych tej cząsteczki: M. Sałdyka, Z. Mielke, K. Mierzwicki, S. Coussan, P. Roubin, PCCP 13 (2011) 13992-14002 Spektroskopowy dowód przegrupowania węgiel-azot: M. Pagacz-Kostrzewa, J. Krupa, A. Olbert-Majkut, M. Podruczna, R. Bronisz, M. Wierzejewska Tetrahedron 67 (2011) 8572-8582 Charakterystyka spektroskopowa izomerów N-hydroksymocznika: M. Sałdyka, PCCP 12 (2010) 15111-15118 Metanol jako katalizator reakcji izomeryzacji glioksalu do hydroksyketenu: Z. Mielke, M. Mucha, A. Bil, B. Golec, S. Coussan, P. Roubin ChemPhysChem  9 (2008) 1774-1780