Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-4a Zespół Spektroskopii Molekularnej i Fotochemii

Tematy prac magisterskich

Tematy prac magisterskich w roku 2013/2014:  
 • Spektroskopia oscylacyjna wybranych związków z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych
 • Małgorzata Nakonieczna Promotor: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr. Opiekun: dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa
 • Wybrane kompleksy molekularne kwasu octowego - prekursory aerozoli atmosferycznych. Badania spektroskopowe i atmosferyczne
 • Mariola Michalak Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke
 • Badania spektroskopowe i teoretyczne wybranych kompleksów molekularnych kwasu benzoesowego
 • Ewa Kirpo Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke
 • Oddziaływania ksenonu z wybranymi kwasami
 • Barbara Kotwicka Promotor: dr hab. Marek Ilczyszyn
 • Oddziaływanie gazowego ksenonu z albuminą ludzką i wołową
 • Marta Michalec Promotor: dr hab. Marek Ilczyszyn
 • Badania spektroskopowe kompleksów N,N,-dimetyloformamidu ze słabymi zasadami
 • Martyna Marynowska Promotor: dr Magdalena Sałdyka
 • Charakterystyka właściwości optycznych Pr3+:Y2Te4O11
 • Tomasz Strzałkowski Promotor: dr Marcin Sobczyk   Tematy prac magisterskich w roku 2014/2015:
 • Reakcje rotameryzacji kwasu glikolowego indukowane promieniowaniem NIR
 • Iwona Kosendiak Promotor: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr. Opiekun: dr Adriana Olbert-Majkut
 • Analiza struktury elektronowej jonu Er3+ w monokrysztale Na[Er(SP)4] (SP- = C6H5S(O)2NP(O)(OCH3)2-)
 • Kamil Korzeniowski Promotor: dr Marcin Sobczyk   Prace magisterskie zaplanowane na rok akademicki 2015/2016:
 • Badania teoretyczne i spektroskopowe kompleksów kwasu izotiocyjanowego z wodą i tlenkiem siarki (IV)
 • Promotor: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr. Opiekun: dr Justyna Krupa
 • Fotochemia 2-(1H-1,2,4-triazol-5-ylo)benzamidu w matrycach niskotemperaturowych
 • Promotor: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr. Opiekun: dr Magdalena Sałdyka
 • Badania spektroskopowe i teoretyczne kwasu 2-(1H-1,2,4-triazol-5-ylo)benzoesowego.
 • Promotor: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr. Opiekun: dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa
 • Preferencje fotochemiczne 1H-1,2,4-triazol-3-tiolu izolowanego w matrycach gazów szlachetnych
 • Promotor: dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa
 • Fotochemia kwasu acetohydroksamowego w matrycach niskotemperaturowych
 • Promotor: dr Magdalena Sałdyka Prace magisterskie zaplanowane na rok akademicki 2016/2017: 1. Fotochemia kwasu 2-(1H-tetrazol-5-ylo)benzoesowego izolowanego w matrycach niskotemperaturowych    Promotor: Dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr; Opiekun: Dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa 2. Analiza konformacyjna i tautomeryczna wybranych pochodnych azoli w matrycach niskotemperaturowych    Promotor: Dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr; Opiekun: Dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa 3. Badania fotochemii układów o znaczeniu w chemii atmosferycznej przy pomocy spektroskopii w     podczerwieni i metod chemii kwantowej.    Promotor: Dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr; Opiekun: Dr Justyna Krupa 4. Fotochemia kwasu nikotynohydroksamowego izolowanego w matrycach niskotemperaturowych    Promotor: Dr Magdalena Sałdyka 5. Badania strukturalne, spektroskopowe i kalorymetryczne kryształu pirazolu z kwasem    trifluorometanosulfonowym.    Promotor: Dr hab. Maria Ilczyszyn 6. Oddziaływanie ksenonu z wybranymi aminokwasami.    Promotor: Dr hab. Maria Ilczyszyn 7.Opracowanie metod syntezy nanostruktur tantalanów metali ziem rzadkich.   Promotor: Dr hab. Marcin Sobczyk 8.  Modulowanie barwy fluorescencji w szkłach tellurowych domieszkowanych jonami lantanowców.     Promotor: Dr hab. Marcin Sobczyk 9. Wzmocnienie emisji jonów lantanowców w szkłach tellurowych.    Promotor: Dr hab. Marcin Sobczyk 10. Fotofizyczne i teoretyczne aspekty transferu energii ligand – metal w związkach koordynacyjnych     lantanowców z pochodnymi amidofosforanów i 2- pirydylo-1,2,3-triazolu     Promotor: Dr hab. Paulina Gawryszewska