Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

LW-13 Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

Telefon +48 71 375 7128

Kierownik: dr Wojciech Gil

Regulamin

1. Rodzaj analiz wykonywanych w laboratorium 2. Czas pracy laboratorium Operator wykonuje zlecone badania w godzinach od8:00 do 15:00. Laboratorium może być wykorzystywane również przez inne osoby upoważnione (przeszkolone) w godzinach pracy Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (od6:00 do 22:00), za pisemną zgodą dziekana i operatora, także w weekendy. 3. Zasady użytkowania urządzeń w laboratorium 4. Uprawnienia oraz obowiązki operatora Do obowiązków operatora należy systematyczna kontrola parametrów technicznych mikroskopu, uzupełnianie ciekłego azotu i wykonywanie innych czynności zapewniających bezpieczną pracę z aparatem. Operator wykonuje też badania zlecone przez pracowników Wydziału, szkoli osoby, które chcą nauczyć się samodzielnej obsługi urządzenia i nadzoruje pracę tych osób. W przypadku badań zewnętrznych operator współpracuje z Działem Finansowym celem rozliczenia prac. 5. Zasady samodzielnego wykonywania pomiarów Szkolenia dla osób, które mają docelowo wykonywać pomiary samodzielnie organizuje operator. Osoby przeszkolone wykonują badania pod opieką operatora lub upoważnionej przez niego osoby aż do czasu otrzymania upoważnienia do w pełni samodzielnej pracy, potwierdzonego wpisem w dzienniku laboratoryjnym. Osoba, która wykonuje badania samodzielnie jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem prac do poinformowania o nich operatora mikroskopu. 6. Sposób przygotowania i dostarczania próbek Materiały poddawane badaniom w żadnym wypadku nie mogą zawierać składników lotnych, np. uwalniających się pod działaniem wysokiej próżni, same nie mogą też sublimować, ani ulegać rozkładowi pod wpływem wysokoenergetycznej wiązki elektronów. Substancje takie osadzają się na elementach mikroskopu wewnątrz komory pomiarowej i uniemożliwiają pracę, konieczne staje się czyszczenie aparatu, co związane jest z ingerencją w jego najczulsze elementy. Niezbędne jest wezwanie serwisu, co wiąże się z dużymi kosztami oraz długim czasem ponownego uruchomienia. Po takiej operacji parametry mikroskopu mogą ulec pogorszeniu w sposób trwały! Może także dojść do nieodwracalnego uszkodzenia pomp jonowych. Materiały do badań mikroskopowych muszą być wcześniej poddane analizie metodą rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej (XRD). Wykonanie tych badań oraz dostarczenie ich wyników wraz z próbką osobie wykonującej badanie mikroskopowe jest obowiązkiem zlecającego. 7. Sposób rejestracji i ustalania kolejki na pomiary Rezerwacja czasu pomiarowego odbywa się w sposób elektroniczny na stronie internetowej Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i jest w pełni jawna. Generalnie kolejność zgłoszeń jest podstawą ustalania kolejki. 8. Sposób odbioru danych pomiarowych Pliki generowane w trakcie pomiarów są udostępniane osobom korzystającym z usług laboratorium w sposób elektroniczny poprzez stronę internetową pracowni i protokół ftp. Każdy z użytkowników zlecających pomiary posiada konto na serwerze, w ramach którego uzyskuje dostęp do swoich plików.