Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

LW-8 Laboratorium Analiz Termicznych

Telefon +48 71 375 7329

Kierownik: dr Przemysław Szklarz

Regulamin

1. Rodzaj analiz prowadzonych w laboratorium

2. Czas pracy

Próbki pomiarowe są przyjmowane w godzinach pracy laboratorium od 8:00 do 16:00.

3. Zasady użytkowania wszystkich urządzeń znajdujących się w laboratorium

   W laboratorium są wykonywane zlecone pomiary i prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów starszych lat studiów chemicznych.

   Przyrządy analityczne obsługuje operator. Osoby w szczególny sposób zainteresowane pomiarami, tylko po przeszkoleniu mogą samodzielnie wykonywać pomiary.

4. Uprawnienia i obowiązki operatora

   Operator obsługuje urządzenia laboratoryjne, przyjmuje próbki, sporządza i wydaje wyniki.

5. Zasady szkolenia pracowników i doktorantów oraz zasady samodzielnego wykonywania pomiarów

   Osoby zainteresowane samodzielnymi pomiarami mogą zostać przeszkolone w obsłudze przyrządów, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania u kierownika laboratorium.

6. Sposób przygotowania i dostarczania próbek

   W metodzie TG-DTA używa się naważek o masie do 15mg, w metodzie DSC maksymalna masa naważki wynosi 1g.

   Do pomiarów kalorymetrycznych DSC należy dołączyć informację o temperaturze topnienia związku. Próbki sublimujące, rozkładające się (także wybuchowe) oraz reagujące z aluminiowym naczynkiem pomiarowym nie są mierzone ze względu na możliwość uszkodzenia przyrządu.

W PRACOWNI OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZYJMOWANIA I BADANIA NADCHLORANÓW ORAZ WSZELKICH SUBSTANCJI WYBUCHOWYCH!!!

7. Sposób rejestracji i ustalania kolejki do pomiarów

   Każda próbka przyniesiona do laboratorium (lub zgłoszona do badania) jest rejestrowana na końcu kolejki pomiarowej. Pomiary są wykonywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach (substancje nietrwałe, konferencje), próbki są przyjmowane do pojedynczych pomiarów w trybie natychmiastowym.

8. Sposób odbioru danych pomiarowych

   Wyniki pomiarów oddawane są na nośnikach cyfrowych w postaci surowego wyniku pomiarów. Wyniki są często opracowywane i oddawane w postaci dokumentów wydrukowanych.