Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

LW-9 Laboratorium Spektroskopii Ramanowskiej

Telefon +48 71 375 7379

Kierownik: prof. dr hab. Roman Szostak

Regulamin

1. Rodzaj wykonywanych analiz Laboratorium  spektroskopii  ramanowskiej dysponuje spektrometrem Jobin-Yvon T64000 do pomiaru dyspersyjnych widm Ramana i spektrometrem Nicolet Magna 860 pozwalającym rejestrować widma interferometrycznie. Spektrometr dyspersyjny wyposażony jest w mikroskop. Widma mogą być wzbudzane linią 514.5 lub 647 nm lasera argonowo-kryptonowego w przypadku pierwszego z wymienionych spektrometrów i linią 1064 nm  lasera Nd-Yag w przypadku spektrometru fourierowskiego. W Laboratorium wykonywane są pomiary widm próbek stałych, cieczy i roztworów w temperaturze pokojowej i temperaturach podwyższonych w zakresie do 100 oC. 2. Czas pracy Laboratorium pracuje od poniedziałku do piątku w godz.  9 - 14 3. Zasady użytkowania wszystkich urządzeń znajdujących się w laboratorium - Laboratorium wykonuje pomiary przeglądowych widm Ramana zlecone przez pracowników i doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. - Pojedyncze widma rejestruje operator.  - Serie widm może rejestrować przeszkolony pracownik lub doktorant. - Widma nietypowe, w szczególności wymagające dodatkowego wyposażenia, mogą być rejestrowane po uzgodnieniu warunków z kierownikiem Laboratorium. 4. Uprawnienia i obowiązki operatora - Operator dba o prawidłowe wykorzystanie urządzeń znajdujących się w Laboratorium. - Rejestruje widma pojedynczych próbek. - Pomaga doktorantom i pracownikom, którzy samodzielnie zapisują widma. 5. Zasady szkolenia pracowników i doktorantów, zasady samodzielnego wykonywania pomiarów Szkolenia pracowników i doktorantów będą organizowane w miarę potrzeb zgłaszanych kierownikowi Laboratorium. 6. Sposób przygotowania i dostarczania próbek Próbki należy dostarczać operatorowi w probówkach szklanych, przykładowe ich rodzaje można zobaczyć w Laboratorium. 7. Sposób rejestracji i ustalania kolejki Czas na pomiary serii widm można rezerwować z wyprzedzeniem tygodnia wpisując swoje dane i czas pomiarów w kalendarzu w p.06A. -    Widma pojedynczych próbek rejestruje operator dwa razy w tygodniu poza ogólną kolejką. 8. Sposób odbioru danych pomiarowych Wyniki pomiarów, zapisane w określonym przez użytkownika formacie, można odebrać osobiście w pokoju 06A. Na życzenie osoby zainteresowanej operator może je przesłać na podany adres poczty elektronicznej.